Opći uvjeti isporuke proizvoda

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovo su Opći uvjeti isporuke proizvoda i usluga (dalje u tekstu: Opći uvjeti) društva Hoval d.o.o. za zastupanje, trgovinu i usluge, Lučko, Grad Zagreb, Puškarićeva 11E, Republika Hrvatska, OIB: 53278075668 (dalje u tekstu: Hoval).

1.2. Ovi Opći uvjeti isporuke proizvoda i usluga primjenjuju se na sve pravne poslove sklopljene između trgovačkog društva Hoval i druge ugovorne strane u svojstvu kupca (dalje u tekstu: Kupac) čiji je predmet isporuka proizvoda i pružanje usluga iz registrirane djelatnosti Hovala.

1.3. Opći uvjeti primjenjuju se na svaki pravni posao sklopljen, radi isporuke proizvoda i usluga, između Hovala i Kupca u vrijeme važenja ovih Općih uvjeta. Iznimno, pisanim putem može se isključiti primjena Općih uvjeta glede pojedinog ugovora odnosno odstupiti od pojedinih odredbi Općih uvjeta.

1.4. Opći uvjeti čine sastavni dio svakog ugovora sklopljenog između Hovala i Kupca. U slučaju da odredbe pojedinačnog pisanog ugovora odstupaju od odredaba Općih uvjeta, prednost imaju odredbe pojedinačnog pisanog ugovora. U slučaju promjene Općih uvjeta u vrijeme važenja pojedinačnog ugovora, Hoval će o tome na primjeren način obavijestiti Kupca.

1.5 Isključuje se primjena bilo kakvih općih uvjeta Kupca, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Isključuje se valjanost bilo kakvih ranijih usmenih dogovora između Hovala i Kupca.

1.6. Trenutno važeća verzija Općih uvjeta dostupna je na internet stranicama Hovala pod https://www.hoval.hr/opci-uvjeti-isporuke te zamjenjuje sve prethodne verzije.

1.7. Ako je jedna od odredbi Općih uvjeta nevaljana ili bi postala nevaljana, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta.

2. PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ponuda Hovala za sklapanje ugovora obvezuje Hoval do roka naznačenog u samoj ponudi. Vrijeme važenja ponude počinje teći od trenutka kada Kupac istu zaprimi. Ponuda poslana e-mailom smatra se primljenom u trenutku slanja iste. Ako ponuda nije prihvaćena u roku, ista prestaje važiti te Hoval njome više nije vezan.

2.2 Ugovor između Hovala i Kupca se smatra sklopljenim kada Hoval po primitku narudžbe pošalje Kupcu pisanu potvrdu o prihvatu narudžbe.

2.3. Kupac nije ovlašten bez prethodne pisane suglasnosti Hovala prenijeti djelomično ili potpuno svoja prava i obveze iz sklopljenog ugovora na neku treću fizičku ili pravnu osobu.

2.4. Katalozi i drugi reklamni materijali ne predstavljaju ponudu Hovala.

2.5. Podaci navedeni u katalozima i drugim reklamnim materijalima su informativne prirode. Obvezujući su samo ako se izričito navode kao tehnička dokumentacija pojedinog proizvoda ili usluge u potvrdi narudžbe od strane Hovala ili u ugovoru sklopljenom između Hovala i Kupca.

3. CIJENE

3.1. Osim ako nije izričito drugačije ugovoreno u pisanom obliku, cijene vrijede na paritetu franko skladište društva Hoval u Zagrebu u neto iznosu. Cijena ne obuhvaća sporedne troškove (primjerice trošak ambalaže, utovara i transporta). U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost, a koji Hoval obračunava sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i ostalim mjerodavnim propisima.

3.2. Sve popratne troškove poput vozarine, osiguranja, izvozna, prijevozna, uvozna i ostala odobrenja dužan je snositi Kupac. Kupac je isto tako dužan podmiriti sve poreze, takse, carinu i slično, koji se naplaćuju u vezi s izvršenjem ugovora.

3.3. U slučaju promjene poreza, trošarina ili carina, a što ima za posljedicu neposredno poskupljenje kupljenog proizvoda ili usluge Hoval zadržava pravo prilikom isporuke povećati cijenu kupljenog proizvoda ili usluge u odgovarajućem iznosu, a što će Kupcu i dokazati na njegov pisani zahtjev.

3.4. Ako je Hoval u sklopu njegovih preuzetih ugovornih obveza preuzeo i obvezu postavljanja i montaže predmeta isporuke, te ako nije što drugo izričito ugovoreno, Kupac je dužan uz ugovorenu naknadu snositi i sve potrebne dodatne troškove, koji se odnose na putne troškove osoblja Hoval, troškove transporta potrebnog alata, osobne prtljage, te terenski dodatak radnika, ako navedeno nije bilo sadržano u ponudi odnosno nije predmet ugovora između Hovala i Kupca.

3.5. Cijene proizvoda i/ili usluga u ponudi ili u sklopljenom ugovoru su iskazane sukladno mjerodavnom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

3.6. U svrhu osiguranja plaćanja ugovorene cijene, Kupac je obvezan dostaviti Hovalu instrumente osiguranja prema sljedećim prioritetima:
- bankarska garancija (na prvi poziv, neopoziva, bezuvjetna, izdana od prvoklasne bankarske institucije prihvaćene od strane Hovala),
- bjanko zadužnica (potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika za Kupca),
- bjanko mjenica (bez protesta).

3.7. U slučaju izvoza ili iznošenja kupljene robe iz Republike Hrvatske, Kupac je dužan ishoditi sve potrebne dozvole o vlastitom trošku i riziku. Hoval Kupcu ne daje nikakva jamstva te ne jamči za dopuštenost izvoza robe, niti za njezinu usklađenost s pravnim i tehničkim propisima koji vrijede u zemlji uvoza ili prijevoza.

4. PLAĆANJE

4.1. Plaćanje ugovorne cijene vrši se na žiro račun Hovala sukladno ugovorenim rokovima odnosno u roku naznačenom u ponudi, na pojedinom računu i drugim uvjetima plaćanja. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada cjelokupni dugovni iznos prispije na poslovni račun Hovala i kada bude moguće raspolagati sredstvima s računa Hovala.

4.2. Ako Kupac zakasni s plaćanjem Hoval će naplatiti Kupcu zatezne kamate sukladno odredbi člana 29. Zakona o obveznim odnosima te u slučaju zakašnjenja Kupca, Hoval ima pravo obustaviti sve daljnje isporuke.

4.3. Ako je ugovoreno obročno plaćanje, a Kupac zakasni s plaćanjem i jednog obroka po njegovoj dospjelosti, cjelokupni dug Kupca će se smatrati dospjelim. U slučaju blokade računa Kupca, cjelokupni dug se smatra dospjelim na dan blokade njegova računa neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja. Ako je ugovoreno obročno plaćanje te ako je ugovoreno da se roba isporučuje prije nego što Kupac u cijelosti plati cijenu, Hoval pridržava pravo vlasništva na istoj.

4.4. Rok za podnošenje prigovora na račune je 8 dana od dana izdavanja pojedinog računa, a ako Kupac ne podnese prigovor smatra se da je isti suglasan sa izdanim računom.

4.5. Hoval je ovlašten prisilnu naplatu povjeriti odvjetniku ili društvu za naplatu potraživanja, a Kupac je dužan snositi sve troškove slanja opomena, same naplate potraživanja kao i troškove odvjetnika koji nastanu radi poduzimanja pojedinih pravnih radnji.

5. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA I PRAVO ZADRŽAVANJA

5.1. Vlasništvo nad robom neće prijeći na Kupca sve dok Hoval ne primi cjelokupan iznos obveze plaćanja ugovorene cijene.

5.2. Radi osiguranja plaćanja bilo koje svoje tražbine prema Kupcu, Hoval može zadržati predmete koje mu je Kupac predao na popravak sve dok Kupac ne podmiri svoja dugovanja prema Hovalu.

6. ISPORUKA

6.1. Rokovi i datum isporuke koje Hoval ponudi su okvirni i nisu obvezujući, osim ako što drugo nije izričito ugovoreno.

6.2. Smatra se da su rokovi isporuke ispoštovani ako je obavijest o spremnosti za isporuku poslana Kupcu prije kraja roka isporuke.

6.3. Kupac je dužan pravovremeno dostaviti Hovalu traženu ugovorenu dokumentaciju. Ako Kupac ne dostavi pravovremeno ugovorenu dokumentaciju, rokovi isporuke se produžuju i to najmanje za onoliko dana koliko je Kupac zakasnio s dostavom.

6.4. Rok isporuke će se produžiti za primjereno vrijeme ako Kupac nije Hovalu pružio tražene pojedinosti u vezi s izvršenjem ugovora ili ako ih je Kupac naknadno promijenio.

6.5. Ako bilo koja isporuka bude kasnila zbog više sile ili zbog drugih nepredvidivih okolnosti koje Hoval nije mogao spriječiti (primjerice znatni prekidi u proizvodnji, industrijski sporovi, prekidi u transportu, nedostatak sirovina uključujući one sirovine koje su potrebne prethodnim dobavljačima Hovala, kao i kašnjenja u isporuci od strane dobavljača Hovala i dr.) Kupac će o tome biti pravodobno obavješten. U tom slučaju rok isporuke će se produžiti za vrijeme za koje traju gore navedene okolnosti, a u slučaju da traju više od 3 mjeseca Hoval je ovlašten raskinuti ugovor te će Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

6.6. Ako Hoval ne ispuni rokove isporuke koji su ugovoreni pisanim putem, Kupac može raskinuti ugovor samo nakon što je omogućio Hovalu dodatan razuman rok od najmanje 14 dana da ispuni svoju obvezu. Hoval ne odgovara Kupcu za tako nastalu štetu, osim ako Hoval nije postupao s grubom nepažnjom.

6.7. Kupac je obvezan primiti djelomičnu isporuku te je Hoval ovlašten obračunati istu.

6.8. Smatra se da je Kupac zaprimio robu te da je isporuka uredno izvršena uručenjem i predajom otpremnice Kupcu ili njegovom prijevozniku. Kupac potvrđuje primitak robe potpisom i ovjerom otpremnice.

6.9. Kupac ne smije odbiti primitak robe zbog neznatnih nedostataka.

7. PRIJELAZ RIZIKA

7.1. Ako nije u pisanom obliku drugačije ugovoreno, primjenjuje se Incoterms "ex works; franko tvornica“ između Hovala i Kupca ako Kupac prevozi robu sam ili putem prijevoznika kojega odredi Kupac. Hovalove isporuke u tom slučaju se vrše u skladu s međunarodnim pravilima Međunarodne trgovačke komore u verziji, koja je na snazi na datum potvrde narudžbe.

7.2. Kada Hoval prevozi robu sam ili putem prijevoznika kojeg odredi Hoval, rizik prelazi na kupca u trenutku isporuke robe Kupcu.

7.3. Ako se radi o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge rizik prelazi na Kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka istih. Prijelaz rizika nastupa kada su isporučeni digitalni sadržaj ili digitalna usluga, čak i ako je fizički sastavni dio isporučen prije.

8. PREGLED ROBE

8.1. Kupac je dužan odmah na uobičajeni način izvršiti pregled isporučene robe. Ako roba nije u skladu s narudžbom ili otpremnicom, ili ako se ustanove vidljivi nedostaci, Kupac je dužan o tome obavijestiti Hoval bez odgađanja u pisanom obliku, ali najkasnije prvi radni dan ili u roku od 24h od dana primitka robe. Kasniji prigovori neće se uvažiti jer se smatra da je isporučena naručena roba u naručenoj količini.

8.2. U ostalim slučajevima Kupac je dužan obavijestit Hoval o vidljivim nedostacima isporučene robe bez odgađanja, a najkasnije 8 dana od dana primitka robe jer se u suprotnom smatra da Kupac nije imao prigovora na robu zbog njenih vidljivih nedostataka.

8.3. Ako Kupac podnese prigovor zbog nedostatka robe Kupac time ne stječe pravo na potpunu ili djelomičnu odgodu plaćanja cijene. Kupac će na zahtjev Hovala dostaviti svu dokumentaciju kako bi se mogao utvrditi nedostatak i potvrditi navodi iz prigovora.

8.4. Na jednak način je Kupac obvezan obavijestiti Hoval o nedostacima pružene usluge.

8.5. Ako se utvrdi da je prigovor zbog nedostataka neosnovan, Hoval može od Kupca potraživati naknadu troškova koji su Hovalu nastali uslijed tog prigovora.

8.6. Odredbe Općih uvjeta u pogledu odgovornosti za materijalne nedostatke primjenjuju se na odnos između Hovala i Kupca neovisno o tome odgovara li Kupac prema svojem kupcu drugačije.

8.7. U potrošačkim ugovorima glede materijalnih nedostataka stvari primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

9. MONTAŽA I RAD

9.1. Montaža, puštanje u pogon, rad i održavanje isporučene robe obavlja se u skladu sa smjernicama i u dogovoru s Hovalom. Te radove može izvršiti osoblje Hovala ili treće prikladno obučene osobe u dogovoru s Kupcem ili sam Kupac ako je obučena i ovlaštena osoba.

9.2. Puštanje u pogon i održavanje robe tijekom trajanja jamstva izvršava isključivo Hoval i osobe ili društva ovlaštena od strane Hovala

10. JAMSTVO

10.1. Jamstveni rok

10.1.1. Jamstveni rok je 24 mjeseca od dana prve isporuke, ali ne dulje od 27 mjeseci od datuma kad je roba napustila tvornicu, osim ako za pojedine predmete isporuke nisu ugovoreni drugačiji jamstveni rokovi.

10.1.2. Jamstveni rok za dijelove koji su popravljeni tijekom jamstvenog roka, ili su isporučeni kao zamjena, je 12 mjeseci računajući od dana izvršenja popravka ili od dana zamjenske isporuke, ali ne duže od kraja razdoblja koje je jednako osnovnom jamstvenom roku prema članku 10.1.1.

10.2. Odgovornost za zajamčena svojstva

10.2.1. Jamstvo pokriva samo ona svojstva robe koja su kao takva posebno naznačena u potvrdi narudžbe ili u relevantnoj specifikaciji.

10.2.2. Jamstvo ne uključuje nedostatke nastale uobičajenom uporabom robe.

10.2.3. Hoval je ovlašten ispitati prijavljeni nedostatak u jamstvenom roku te samostalno odlučuje hoće li nedostatak ukloniti sam ili pomoću treće ovlaštene osobe i hoće li tražiti povrat robe s nedostatkom ili određenog dijela s nedostatkom radi njihova uklanjanja ili će nedostatak ukloniti na licu mjesta ili u potpunosti zamijeniti dijelove ili robu s nedostatkom.

10.2.4. Ako je popravljanje neuspjelo ili je samo djelomično uspjelo, Kupac ima pravo na razumno sniženje nabavne cijene. Ako je greška tako ozbiljna da se ne može popraviti unutar razumnog vremena, te ako isporuke ili usluge za obavljenu svrhu nisu upotrebljive ili su samo upotrebljive u puno manjoj mjeri, Kupac je ovlašten odbiti prihvat neispravne komponente ili odustati od ugovora, ako je djelomični prihvat ekonomski nerazuman. Hoval će biti obavezan nadoknaditi samo iznose koji su plaćeni samo za komponente zahvaćene prethodno navedenim odustankom.

10.2.5. Kupac nema pravo na naknadu eventualnih troškova koje je sam imao radi uklanjanja nedostataka osim ako je postupao po nalogu ili odobrenju Hovala.

10.2.6. Ako se pokaže da je zahtjev Kupca neosnovan, Hoval ima pravo tražiti od Kupca da mu nadoknadi troškove koje je imao u vezi s ispitivanjem prijavljenog nedostatka.

10.3. Isključenje odgovornosti

10.3.1. Isključuje se Hovalova odgovornost za štetu za koju se ne može dokazati da je nastala kao posljedica manjkavog materijala, pogrešne konstrukcije ili pogrešne izvedbe.

10.3.2. Hoval ne odgovara za štetu koja je prouzročena kao posljedica, primjerice nepravilnog rada drugih osoba u pogledu planiranja, pripreme gradilišta, montaže, rada i održavanja, koncepcija i konstrukcija opreme koje nisu u skladu s najnovijim stanjem tehnike, nepridržavanja Hovalovih smjernica za planiranje (projektiranje), montažu (ugradnju), dozvolama, rad i održavanje, više sile.

10.3.4. Hoval ne odgovara za sljedeću štetu:
- štetu zbog korozije (npr. kao posljedica agresivne vode, neprikladno obrađene vode, dovoda kisika, pražnjenja pogona kroz duže vremensko razdoblje, padanje ispod ledišta, kemijski ili elektrokemijski učinci itd.)
- štetu uzrokovanu zagađenjem zraka (npr. nakupine goleme prašine, agresivne pare itd.)
- štete uzrokovane neprikladnom opremom i gorivima
- štete uzrokovanje opterećenjem, prekomjernim tlakom vode, ljuštenjem, nepravilnim električnim spojevima i neadekvatnom zaštitom osigurača.

10.3.5. Iz jamstva su, također, isključene komponente koje podliježu prirodnom habanju i trošenju (primjerice sapnice plamenika, umeci u komori izgaranja, komponente za paljenje i komponente za praćenje koje su u dodiru s plamenikom, šamotne i zidne obloge, osigurači, brtve i savitljive cijevi).

10.4. Primopredajni zapisnik

11.4.1. Preduvjet jamstva je propisana i pravilna primopredaja, ako je predviđena i ovlašten certifikat.

11. NAKNADA ŠTETE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

11.1. Naknada štete utvrđuje se sukladno odredbama članka 7. Općih uvjeta.

11.2 . Hoval odgovara Kupcu samo za štetu u okviru zakonskih propisa isključivo ako se dokaže da je postupao s namjerom ili grubom nepažnjom.

12. SUDSKA NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

12.1. Svi eventualni sporovi između ugovorenih strana, ugovorene strane pokušat će prvenstveno riješiti na sporazuman način.

12.2. U slučaju neuspješnog mirnog rješenja spora, svi sporovi koji proizlaze iz ugovora zaključenog između Hovala i Kupca, ugovara se stvarna nadležnost suda u Zagrebu.

12.3. U pogledu bilo koje tražbine ili spora koji proizlazi iz ili vezano uz Opće uvjete primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske te su isključeni od primjene trgovački običaji i prakse (trgovačke uzance), kolizijska pravila međunarodnog privatnog prava te pravila Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj trgovini robom iz 1980. godine.

13. POVJERLJIVOST I ZAŠTITA PODATAKA

13.1. Kupac se obvezuje držati tajnima sve podatke koje sazna tijekom poslovne suradnje s Hovalom, te se time obvezuje da neće bez prethodne pisane suglasnosti Hovala otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s poslovnom suradnjom.

13.3. Ako Kupac prekrši obvezu čuvanja tajnosti podataka bit će odgovoran za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala ili bi mogla nastati za Hoval kao posljedica povrede čuvanja tajnosti podataka.

13.4. Obveza čuvanja tajnosti podataka je na snazi 5 godina od dana završetka poslovne suradnje.

13.3. Osobni podaci koje Hovalu ustupi Kupac prilikom sklapanja ugovora obrađivati će se u svrhu izvršenja ugovora kao i u drugim slučajevima kada za to postoji zakonska osnova za obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

14. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

14.1. Kupnjom proizvoda ili usluge Kupac ne stječe pravo isticati ili koristiti žig Hovala kao niti njegovih povezanih osoba, neovisno o tome koristi li se žig na kupljenom proizvodu ili ne.

14.2. Kupac nema pravo rastavljati proizvod odnosno na drugi način ispitivati njegov način rada/funkcionalnosti/izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda.

14.3. Kupljeni proizvod ili uslugu kupac nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled Hovala ili njegovih povezanih osoba, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe. U tim slučajevima, kupac odgovara za svu štetu koju je time prouzročio ugledu Hovala i njegovih povezanih osoba.

14.4. Planovi, skice, predračuni i ostala tehnička dokumentacija, koja može biti dio ponude, ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Hovala, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje potrebna je izričita pisana suglasnost Hovala.

14.5. Kupac odmah mora obavijestiti Hoval o njemu poznatim povredama prava intelektualnog vlasništva Hovala, neovisno o tome što je treća strana ta koja vrši povredu.

14.6. U slučaju da je Kupac obaviješten da određeni kupljeni proizvod Hovala krši intelektualno vlasništvo treće osobe te Hoval priznaje takvu povredu, Hoval će po svom izboru izmijeniti sporni proizvod na način da više ne krši intelektualno vlasništvo treće osobe ili će ga zamijeniti sličnim proizvodom koji ne krši intelektualno vlasništvo treće osobe. Ako to nije razumno moguće, Kupac će imati isključivo pravo jednostrano raskinuti ugovor te pravo na povrat kupljenog proizvoda uz povrat plaćene kupoprodajne cijene.

Zadnji put ažurirano 01.04.2022.(podložno promjenama).