Opći uvjeti isporuke proizvoda

1. Općenito

1.1. Ovi Opći uvjeti isporuke za proizvode i usluge primjenjuju se na sve pravne poslove zaključene između društva Hoval d.o.o. za zastupanje, trgovinu i usluge, iz Lučkog, Puškarićeva 11E, Hrvatska (u daljnjem tekstu "Hoval") i druge ugovorene strane u svojstvu naručitelja (u daljnjem tekstu "Naručitelj") sve vezano uz isporuku proizvoda i pružanje usluga iz registrirane djelatnosti Hovala.

1.2. Odredbe ovih Općih uvjeta isporuke za proizvode i usluge isključivo se primjenjuju u odnosima između Hovala i Naručitelja, osim ako između njih nisu posebno ugovorene ili pisanim uglavcima utvrđene drugačije odredbe izmjene i/ili neprimjena pojedinih ili svih odredaba ovih Općih uvjeta.

1.3. U slučaju da su odredbe ugovora i/ili drugih dodatnih uglavaka u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta, primjenjivat će se odredbe ugovora i/ili drugih dodatnih uglavaka ako su sklopljeni u pisanom obliku i prihvaćeni od strane Hovala.

1.4. Ugovor između Hovala i Naručitelja smatra se zaključenim kada Hoval po primitku narudžbe pošalje kupcu pisanu potvrdu o prihvatu narudžbe.

1.5. Ugovorom u pisanom obliku zaključenim između Hovala i Naručitelja ili pisanom potvrdom narudžbe, ugovara se opseg isporuke ili usluga, kao i sve druge potrebne odredbe od značenja za međusobni poslovni odnos.

1.6. Podaci navedeni u katalozima, prospektima i slično, informativne su prirode. Obvezujući su samo ako se izričito navode kao tehnička dokumentacija pojedinog proizvoda u potvrdi narudžbe od strane Hovala ili u ugovoru sklopljenom između Hovala i Naručitelja.

1.7. Ilustracije, nacrti i sve tehničke pojedinosti u katalozima i tiskanim materijalima približne su vrijednosti, kako je uobičajeno u ovoj gospodarskoj grani. Oni su obvezujući samo ako se na njih izričito poziva u ugovoru. Hoval pridržava pravo sačiniti tehničke i konstrukcijske promjene nakon zaključenja ugovora. Proračun troškova, nacrti i ostali dokumenti ostaju u vlasništvu Hovala i podliježu zaštiti autorskog prava; oni ne smiju biti dostupni trećim osobama.

1.8. Naručitelj nije ovlašten bez prethodne pisane suglasnosti Hovala prenijeti djelomično ili potpuno svoja prava i obveze iz sklopljenog ugovora na neku treću fizičku ili pravnu osobu.

2. Ponude

2.1. Hoval je u obavezi sa svojom ponudom u roku koji je naznačen u ponudi.

2.2. Istekom roka valjanosti ponude, Hoval je ovlašten promijeniti datu ponudu bez prethodnog izričitog upozorenja ili suglasnosti Naručitelja.

3. Popisi u odredišnoj zemlji

3.1. Najkasnije u vrijeme izdavanja narudžbe kupac je dužan upozoriti i pravodobno izvijestiti Hoval na specifične propise i norme, koje su na snazi u odredišnoj zemlji u pogledu konstrukcije isporučene robe i njezinog rada, te također u pogledu izvršavanja ugovorenih usluga.

3.2. Isporuke i usluge Hovala bit će u skladu s propisima i normama u odredišnoj zemlji, pod uvjetom da je kupac pravodobno postupio i upozorio u skladu s odredbom članka 3.1.

3.3. Naručitelj, odnosno, Kupac je dužan propisno obavijestiti Hoval o bilo kojim posebnim osobinama naručene robe, ako se ta svojstva razlikuju od Hoval općih standarda i preporuka.

4. Cijene

4.1. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, cijene se podrazumijevaju FCO skladište Hovala u Zagrebu, netto, isključujući cijenu koja se odnosi na ambalažu, troškove utovara i transporta. U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost, koji će Hoval obračunati sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i ostalim mjerodavnim propisima koji će biti na snazi u trenutnu fakturiranja.

4.2. Svi popratni troškovi, npr. vozarina, osiguranje, izvozna, prijevozna, uvozna i ostala odobrenja, dozvole i ustanovljenje vjerodostojnosti su na teret kupca. Kupac treba isto tako podmiriti sve poreze, takse, carinu itd., koji se naplaćuju u vezi s izvršenjem ugovora.

4.3. Hoval pridržava pravo uskladiti cijene, ako se plaće ili cijene materijala promijene između datuma potvrde narudžbe i ugovorenog datuma izvršenja ugovora. Hoval je u obavezi s cijenom iskazanom u potvrdi narudžbe kroz razdoblje od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu povećanja cijene.

4.4. Ako je Hoval u sklopu njegovih preuzetih ugovornih obaveza preuzeo i obavezu postavljanja i montaže predmeta isporuke, te ako nije što drugo izričito ugovoreno, Naručitelj je dužan uz ugovorenu naknadu snositi i sve potrebne dodatne troškove, koji se neograničeno odnose na putne troškove osoblja Hoval, troškove transporta potrebnog alata, osobne prtljage, te terenski dodatak radnika.

4.5. Cijene proizvoda i/ili usluga iskazane u ponudi ili u sklopljenom ugovoru mogu biti izražene u valuti euro, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju tečajne liste za efektivu važeće na dan isplate one poslovne banke u Republici Hrvatskoj koju odredi Hoval.

4.6. Plaćanje ugovorne cijene vrši se na žiro račun Hovala sukladno ugovorenim rokovima i drugim uvjetima plaćanja. Plaćanje se smatra izvršenim danom kada dugovni iznos prispije na račun Hovala i za isti ga odobri njegova banka.

4.7. U slučaju osiguranja plaćanja ugovorene cijene, Naručitelj je obavezan predati Hovalu instrumente osiguranja plaćanja prema navedenim prioritetima: - bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, bez sudske odluke, izdana od prvoklasne bankarske institucije prihvaćene od strane Hovala, - bjanko zadužnica potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika za Naručitelja, - bjanko mjenica bez protesta.

5. Uvjeti plaćanja

5.1. Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, puna ugovorena ili fakturirana cijena treba biti unaprijed plaćena bez popusta za gotovinu prije isporuke robe.

5.2. Datumi plaćanja moraju se izvršavati čak ako dođe do bilo kakvih kašnjenja nakon otpreme robe iz Hovalove tvornice. Kupcu nije dozvoljeno smanjiti ili uskratiti plaćanje na račun prigovora ili protuzahtjeva koji nisu prethodno priznati od stane Hovala.

5.3. Plaćanje se također može izvršiti, iako nedostaju neznatne komponente, ali korištenje isporučene robe nije onemogućeno kao posljedica ili ako se rad na popravljanju mora obaviti kod isporuke. Hoval je ovlašten odbiti popravak nedostataka sve dok kupac nije ispunio svoje obaveze.

5.4. Ako kupac promaši ispuniti ugovorene datume plaćanja, bit će u obavezi platiti kamate od ugovorenog datuma dospijeća do dana plaćanja. Visina kamate temelji se na kamatnim stopama, koje su propisane odredbom članka 29 st. 1 Zakona o obveznim odnosima u Republici Hrvatskoj, ali ne smiju biti manje od 8% koja se određuje uvećanjem eskontne stipe Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu.

5.5. Hoval je ovlašten izvršiti isporuku neisporučenog dijela narudžbe ovisno o prethodnom podmirenju njegovih neplaćenih potraživanja.

6. Rezervacija prava vlasništva

6.1. Isporučena roba ostat će vlasništvo Hovala (rezervirana roba) sve do punog i potpunog plaćanja svih sadašnjih i budućih potraživanja, na koja Hoval ima pravo bez obzira na njihov pravni temelj. Ovo se također odnosi, ako su plaćanja izvršena radi podmirenja posebno označenih potraživanja.

6.2. Kupac je ovlašten doraditi i prodati rezerviranu robu u običajnom tijeku poslovanja.

6.3. Kupac je dužan surađivati u potrebnoj mjeri koje zahtijevaju zaštitu Hovalovih prava. On treba posebice ovlastiti Hoval kod sklapanja ugovora, da Hoval može vršiti upise ili prethodne najave o rezervaciji prava vlasništva o njegovom trošku u javnim registrima, knjigama i ispravama itd. u skladu s relevantnim nacionalnim zakonima dužan je provesti sve formalnosti u tom pogledu.

6.4. Kupac će održavati rezerviranu robu o svojem trošku kroz trajanje rezervacije prava vlasništva i osigurat će rečenu robu u Hovalovu korist od krađe, loma, požara, vode i ostalih rizika. On treba također poduzeti sve kako bi osigurao da se suprotno Hovalovim zahtjevima vlasništva ne naškodi niti da se smatraju raskinutim.

7. Vrijeme isporuke

7.1. Vrijeme isporuke i krajnji rokovi koji su po Hvalu navedeni, smatraju se približni, osim ako Hoval nije dao izričitu obvezujuću pisanu potvrdu nekog krajnjeg roka.

7.2. Smatra se da su rokovi isporuke ispoštovani ako je obavijest o spremnosti za isporuku poslana kupcu prije kraja roka isporuke.

7.3. Vrijeme isporuke će se produžiti ako tražene pojedinosti u vezi s izvršenjem ugovora nisu primljene na vrijeme ili ako ih je kupac naknadno promijenio.

7.4. Vrijeme isporuke će se razumno produžiti ako iskrsnu zapreke koje se nisu mogle spriječiti usprkos primjeni potrebne pažnje (npr. znatni prekidi u proizvodnji, industrijski sporovi, zakašnjele ili manjkave isporuke, viša sila itd.)

7.5. Ako se nekom ugovorenom datumu isporuke ne udovolji za više od 14 dana, kupac je obvezan odobriti Hovalu razumni rok početka. Kupac može odustati od ugovora samo ako Hovalova roba nije bila isporučena do kraja rečenog roka početka. Zahtjevi za nadoknadu zbog neizvršenja, zakašnjelog izvršenja ili bilo kakvih posljedičnih gubitaka isključeni su, osim ako nije bilo grubog nemara s Hovalove strane.

8. Prijelaz rizika

8.1. Osim ako nije izričito ugovoreno drugačije u pisanom obliku, Hovalove isporuke "ex tvornica" trebaju se izvršiti u skladu s međunarodnim pravilima o tumačenju trgovačkih klauzula Međunarodne trgovačke komore ("Incoterms") u verziji, koja je na snazi na datum potvrde narudžbe.

8.2. Prijelaz rizika bit će određen u skladu s gore navedenim "Incoterms".

8.3. Osiguranje od bilo koje vrste šteta je u odgovornosti kupca.

8.4. Prigovore u vezi prijevoza kupac treba odmah izvijestiti zadnjem prijevozniku nakon prijema isporuke.

8.5. Ako otprema kasni na zahtjev kupca ili iz bilo koji razloga koji se ne mogu pripisati Hovalu, rizik će prijeći na kupca na izvorni datum predviđen za isporuku "ex tvornica". Hoval je ovlašten zahtijevati plaćanje od tog datuma nadalje.

9. Kontrola isporuke

9.1. Kupac je dužan odmah izvršiti kontrolu isporuke. Ako roba nije u skladu s narudžbom ili otpremnicom, ili ako se ustanove vidljivi nedostaci, kupac je dužan o tome javiti Hovalu u pisanom obliku odmah nakon prijema robe, ali najkasnije prvi neradni dan ili u roku od 24h od dana primitka robe. Kasniji prigovori neće se uvažiti.

10. Montaža i rad

10.1. Montaža, puštanje u pogon, rad i održavanje isporučene robe treba se obaviti u skladu sa smjernicama Hovala. Te radove može izvršiti osoblje Hovala ili prikladno izučene osobe treće strane u dogovoru s kupcem.

10.2. Ako Hoval zahtijeva ovlašteni certifikat za neke skupine proizvoda, jamstveni zahtjevi za pravilno funkcioniranje opreme mogu se ostvariti samo ako je ispravna primopredaja dokazana pomoću potvrđenog ovlaštenog certifikata kojeg je Hoval primio u roku od mjesec dana od dana primopredaje.

11. Jamstvo

11.1. Jamstveni rok

11.1.1. Opći jamstveni rok je 24 mjeseca od prve isporuke, ali ne dulje od 27 mjeseci od datuma kad je relevantna roba napustila tvornicu.

11.1.2. Ako otprema kasni iz razloga koji se ne mogu pripisati Hovalu, jamstvo će isteći najkasnije 18 mjeseci nakon obavijesti o spremnosti za isporuku.

11.1.3. Jamstveni rok za komponente koje su popravljene tijekom jamstvenog razdoblja, ili su isporučene kao zamjena, je 12 mjeseci računajući nakon izvršenja popravka ili od datuma zamjenske isporuke, ali ne duže od kraja razdoblja koje je jednako osnovnom jamstvenom roku prema članku 11.1.1.

11.1.4. Odgovornost za nedostatke u projektu konstrukcije i u pogrešnoj izvedbi.

11.1.5. Ugovorena kvaliteta za robu treba se temeljiti na stanju kod prijelaza rizika.

11.1.6. Vidljivi nedostaci moraju se javiti Hovalu odmah u pisanom obliku.

11.1.7. Hoval je odgovoran za sve komponente za koje se pokaže da su postale manjkave ili neupotrebljive prije isteka jamstvenog roka kao posljedica manjkavih materijala, pogrešne konstrukcije ili pogrešne izvedbe, s takvim komponentama koje se po Hovalovom izboru odmah popravljaju ili zamjenjuju ex tvornica.

11.2. Odgovornost za jamstvena svojstva

11.2.1. Trebaju biti samo ona jamstvena svojstva koja su kao takva posebno označena u potvrdi narudžbe ili u relevantnoj specifikaciji.

11.2.2. Rečeno osiguranje primjenjuje se najkasnije do kraja jamstvenog roka. Ako je s kupcem ugovorena probna primopredaja, smatrat će se da je postignuta ugovorena kvaliteta ako je pribavljen dokaz relevantne kvalitete za vrijeme probe.

11.2.3. Ako jamstvena svojstva nisu postignuta ili su postignuta samo djelomično, kupac ima odmah pravo na popravak.

11.2.4. Ako je popravljanje neuspjelo ili je samo djelomično uspjelo, kupac ima pravo na razumno sniženje nabavne cijene. Ako je greška tako ozbiljna da se ne može popraviti unutar razumnog vremena, te ako isporuke ili usluge za obavljenu svrhu nisu upotrebljive ili su samo upotrebljive  u puno manjoj mjeri, kupac je ovlašten odbiti prihvat defektne komponente ili odustati od ugovora, ako je djelomični prihvat ekonomski nerazuman. Hoval će biti obavezan nadoknaditi samo iznose koji su plaćeni samo za komponente zahvaćene naprijed rečenim odustankom.

11.3. Isključenje odgovornosti za greške

11.3.1. Hovalova odgovornost isključuje štete koje se ne mogu dokazati da su nastale kao posljedica manjkavog materijala, pogrešne konstrukcije ili pogrešne izvedbe.

11.3.2. Stoga će biti isključene štete koje su bile prouzročene kao na primjer posljedica: - nepravilnim radom drugih osoba u pogledu planiranja, pripreme gradilišta, montaže, rada i održavanja; - koncepcijama i konstrukcijama opreme koji nisu u skladu s najnovijim stanjem tehnike; - nepridržavanjem Hovalovih smjernica za planiranje, montažu, dozvolama, rad i održavanje; - višom silom.

11.3.3. Ako zajamčena kvaliteta nije dostavljena ili je samo djelomično dostavljena, kupac ima pravo na žalbu i trenutno ispravljanje. Kupac će nam pružiti potrebno vrijeme i priliku za tu svrhu.

11.3.4. Sljedeće je posebno isključeno: - štete zbog korozije (npr. kao posljedica agresivne vode, neprikladne vodene obrade, dovoda kisika, pražnjenja pogona kroz duže vremensko razdoblje, padanje ispod rosišta, kemijski ili elektrokemijski učinci itd.); - štete uzrokovane zagađenjem zraka (npr. nakupine goleme prašine, agresivne pare, itd.); - štete uzrokovane neprikladnom opremom i gorivima; - štete uzrokovanje opterećenjem, prekomjernim tlakom vode, ljuštenjem, nepravilnim električnim spojevima i neadekvatnom zaštitom osigurača.

11.3.5. Iz jamstva su također isključene komponente koje podliježu prirodnom habanju i trošenju (npr. sapnice plamenika, umeci u komori izgaranja, komponente za paljenje i komponente za praćenje koje su u dodiru s plamenikom, šamotne i zidne obloge, osigurači, brtve i savitljive cijevi).

11.4. Primopredajni zapisnik

11.4.1. Ovime Hoval skreće pozornost na propisanu i pravilnu primopredaju, ako je predviđena, i ovlašten certifikat u skladu s odredbom članka kao preduvjete za Hovalovo jamstvo.

12. Isključenje daljnje odgovornosti

12.1. Kupac nema nikakvih prava niti potraživanja za nedostatke u materijalima, konstrukciji i izvedbi ili za nepostojanje jamstvenih svojstava, osim ako to nije posebno navedeno u člancima 11.1. do 11.5.

12.2. Svi zahtjevi za nadoknadom, smanjenjem ugovorene cijene, raskid ugovora ili povlačenjem iz ugovora su isključeni, osim ako oni nisu posebno navedeni. Ni u kojim okolnostima kupac nema pravo na bilo kakav zahtjev za nadoknadu šteta, koje nisu nastale samom isporučenom robom (npr. troškovi zamjene, trošak ustanovljavanja uzroka štete, vještačenja,prestanci proizvodnje, gubici u proizvodnji, izgubljene narudžbe, izgubljena dobit i druge izravne ili neizravne štete). Navedena isključenja odgovornosti su neprimjenljiva u slučaju grubog nemara s Hovalove strane.

12.3. Isključenje prema članku 12.2 odnosi se na sve raskide ugovora i sve zahtjeve kupaca, bez obzira jesu li oni podneseni s pravnog stanovništva. To se također primjenjuje na kršenje bilo kakvih popratnih obaveza (npr. neprimjeren savjet itd.).

13. Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

13.1. Svi sporovi koji bi mogli proisteći između ugovorenih strana kako iz osnovnog ugovora tako i njihovih dodataka, ugovorene strane pokušat će prvenstveno riješiti na sporazuman i dogovoren način.

13.2. U slučaju neuspjeha mirnog rješenja spora, svi sporovi koji proizlaze iz ugovora zaključenog između Hovala i Naručitelja uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegovog valjanog nastanka, povrede i/ili prestanka, kao i na pravne posjednice koje iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

13.3. Na ugovorne odnose koji se utvrđuju ovim Općim uvjetima za isporuku i usluge, ugovorima i/ili sklopljenim drugim dodatnim sporazumima u pisanom obliku primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske uz isključenje primjene trgovačkih običaja i prakse (trgovačke uzance), kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava te pravila Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj trgovini robom iz 1980. godine.

14. Čuvanje tajnosti podataka

14.1. Naručitelj se obvezuje držati povjerljivim sve podatke kojima bude imao pristup tijekom poslovne suradnje s Hovalom, te se time obvezuje da neće bez prethodne pisane suglasnosti Hovala otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s poslovnom suradnjom.

14.2. Hoval i Naručitelj neće biti odgovorni za otkrivanje ili korištenje povjerljivih podataka koji: - već jesu ili postanu poznati javnosti, osim putem povrede poslovne suradnje, - se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu ovlaštenog državnog nadležnog tijela.

14.3. Ako Naručitelj prekrši obvezu čuvanja tajnosti podataka bit će odgovoran za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala ili bi mogla nastati za Hoval kao posljedica povrede čuvanja tajnosti podataka.

14.4. Obveza čuvanja tajnosti podataka ostat će na snazi tijekom 5 godina nakon završetka poslovne suradnje između Hovala i Naručitelja.

Zadnji put ažurirano 01.04.2018.(podložmo promjenama).
 
Zatvorite

Više informacija


Kolačići

Kolačić je mali dio teksta poslanom vašem pregledniku preko web stranice koju posjećujete. On pomaže web stranici da zapamti informacije o Vašoj posjeti, kao npr. željeni jezik ili ostala podešavanja. Time Vaš sljedeći posjet stranici čini korisnijim za Vas. Kolačići u tome igraju važnu ulogu. Bez njih upotreba weba može biti vrlo frustrirajuće iskustvo.


Uvjeti uporabe

Izjava o privatnosti

Kolačići nam pomažu pružati usluge. Korištenjem naših usluga, suglasni ste našem korištenju kolačića.